A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Маріупольський професійний аграрний ліцей (МПАЛ)

Положення про учнівське самоврядування.

Положення   про учнівське самоврядування. 

Загальні положення.

1. Самоврядування   -   це   самостійна   громадська   діяльність   учнів   по реалізації   функцій   управління    навчальним    закладом,    яка   визначається адміністрацією і здійснюється учнями у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед учнівськими колективами.

2. У  своїй  діяльності   органи  учнівського   самоврядування  керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління,  у  підпорядкуванні  якого  перебуває  навчальний заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету учнів,  зокрема у  вирішенні  питань  забезпечення  приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

3. Перелік  питань,  що  належить до  компетенції органів учнівського самоврядування узгоджується з керівництвом закладу освіти.

4. Органи   учнівського   самоврядування   не   залежать   від   релігійних об'єднань і політичних партій та рухів. 

Структура і організація роботи органів учнівського самоврядування .


1. Учнівське самоврядування навчального закладу освіти здійснюється на рівні групи, комітетів, гуртожитку закладу освіти. Залежно від контингенту,     типу     та     специфіки     навчального     закладу учнівське самоврядування може         здійснюватися         на         рівні курсу, учнівської республіки, іншого структурного підрозділу.

2. Вищим   органом   учнівського   самоврядування   є   загальні   збори (конференція),     на     яких     затверджується     Положення     про     учнівське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

3. Виконавчий     орган     учнівського     самоврядування     може     мати різноманітні форми: сенат, парламент, учнівська республіка, тощо (далі - Рада).

4. Рада учнівського  самоврядування  структурного  підрозділу закладу освіти обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

5. Головною       структурною       одиницею       системи      учнівського самоврядування є група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого   представника   до   Ради   учнівського   самоврядування   і   на   загальні збори (конференцію) учнів.

6. Рада учнівського самоврядування формується з представників груп та гуртожитку і обирає своїх представників до Ради учнівського самоврядування закладу освіти. 
7. З числа своїх членів вибраний орган учнівського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

8. Голова Ради (Президент) організовує роботу органів самоврядування, на запрошення адміністрації приймає участь у засіданнях педагогічної ради навчального    закладу,    де    обговорюються    питання    діяльності    органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.

9. Секретар   учнівської   Ради   організовує   контроль   за   виконанням рішень органів самоврядування , веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

10. При   Раді   створюються   сектори   (комісії)   за   напрямами  роботи: навчально-наукова,     культурно-просвітницька,     по     захисту    прав    учнів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв'язків, прес-центр та ін.

11. У     складі     Ради     учнівського     самоврядування     гуртожитків створюються  відповідні  комісії  за  головними   напрямами  життєдіяльності: житлово-побутова, культурно - виховна, санітарно - гігієнічна, фізкультурно - масової роботи, громадського порядку, тощо.

12 Засідання Ради учнівського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності учнів у робочому порядку.

13. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем.

14. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності учнів, обумовлені основними напрямками діяльності учнівського самоврядування.

15. Ради  учнівського  самоврядування  училища  і  гуртожитків  в  кінці навчального року на загальних зборах   (конференції)   звітують про виконану роботу.

16. Рішення    виконавчого    органу    учнівського    самоврядування    і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.

17. Учнівським   Статутом   закладу   освіти    може   бути   передбачено укладання    договору    між    керівництвом    закладу    освіти,    профспілкою та органами учнівського самоврядування. 
 

Мета і завдання органів учнівського самоврядування. 

Учнівське самоврядування у навчальному закладі функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учня, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів учнівського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури учнів, зростання у учнівської молоді .соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Учнівське самоврядування - це така діяльність з допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності учнів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль учнівських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу. Основними завданнями органів учнівського самоврядування є : • забезпечення і захист прав та інтересів учнів ; • забезпечення виконання учнями своїх обов'язків; • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів; • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку учнів, • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; • організація співробітництва із учнями інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями; • сприяння працевлаштуванню випускників; • участь у вирішенні питань міжнародного обміну учнями; • безпосередня участь   учнів   у реалізації державної молодіжної політики; • забезпечення     інформаційно-молодіжної,      правової,     психологічної, фінансової допомоги учням ( спільно з відповідними службами); • репрезентація у керівництві ПТНЗ; • залучення учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час; • координація   діяльності    старостату,    кураторів   груп, учнівського профкому; • контроль   за   навчальною    і   трудовою   дисципліною   учнів, оперативне реагування на їх порушення; • залучення учнів до художньої самодіяльності; • проведення вечорів   відпочинку,   конкурсів, КВК (Клуб   Веселих   і Кмітливих), посвяти в учні, випускних вечорів, днів закладу; • приймають участь у поселенні учнів до гуртожитків і їх виселенні; 
- разом     з     відділом     навчально-виховної    роботи,     господарською службою ПТНЗ освіти, комендантом  гуртожитку, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля учнів в гуртожитках; • приймають активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу; • координують роботу з викладачами, наставниками груп учнів; • організовують     чергування     учнів     і     сприяють     налагодженню  пропускному режиму в гуртожитках; • приймають активну участь у роботі по організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.; • разом з завідувачами гуртожитків, вихователями створюють умови для самостійної підготовки (навчання) учнів та їх відпочинку і дозвілля; • пропагують здоровий  спосіб  життя,  запобігають  вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше. 


Права і обов'язки органів учнівського самоврядування: 


1. Члени  організації мають  права та обов'язки,  якими  наділені  учні навчальних  закладів   України   згідно   чинного   законодавства  та  відповідно Статуту ПТНЗ.

2. Крім викладеного, члени учнівського самоврядування мають право: - обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування; - звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування стосовно питань,   що  належать  до  компетенції  цього   органу  та  отримувати відповідь по суті питань; - опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи   принижують   його   гідність,   або  ускладнюють  досягнення  цілей організації.

3. Рада учнівського самоврядування навчального закладу мають право звертатися до адміністрації навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов'язаними   з   вирішенням   завдань,   передбачених   основними   напрямами діяльності самоврядування;

4. Голова Ради  учнівського  самоврядування  факультету  (відділення), навчального закладу має право брати участь у засіданнях Педагогічної Ради навчального закладу при розгляді питань учнівського життя; 
5. Голова ради учнівського самоврядування навчального закладу є членом Ради навчального закладу з виховної роботи. 
Обов'язки: - чітко дотримуватися цього Положення; - викопувати   рішення   і   вимоги   учнівського   самоврядування,   що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації. 
Права і обов'язки органів учнівського самоврядування розробляються кожним вищим навчальним закладом і узгоджуються з Педагогічною Радою цього навчального закладу. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора