A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Маріупольський професійний аграрний ліцей (МПАЛ)

Положення Маріупольського аграрного ліцею

Дата: 27.08.2018 14:14
Кількість переглядів: 671

ПОЛОЖЕННЯ
учнівського самоврядування
Маріупольського професійного аграрного ліцею

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Учнівське самоврядування Маріупольського професійного аграрного ліцею це об'єднання учнівської молоді, яке забезпечує самостійно вирішення ряду важливих питань щодо організації навчально-виховного процесу та соціального захисту учнів.

1.2. Учнівське самоврядування виражає інтереси всіх учнів, незалежно від національності, релігійних переконань, статі, соціального походження майнового стану, місця проживання, мовних ознак.

1.3. У своїй діяльності учнівське самоврядування керується Конституцією України, чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки
України.

1.4.Учнівське самоврядування здійснює свої повноваження за принципами: демократії, гуманізму, законності, рівноправності, виборності та колегіальності, відкритості і гласності, критики і самокритики, періодичної звітності, обов'язковості виконання рішень, прийнятих у рамках чинного законодавства.

1.5.Учнівське самоврядування користується підтримкою і допомогою керівництва Маріупольського професійного аграрного ліцею та профспілкового комітету у вирішенні головних питань.

1.6.Перелік питань, що належить до компетенції органів учнівського самоврядування узгоджується з керівництвом Маріупольського професійного аграрного ліцею.

1.7.Органи учнівського самоврядування приймають рішення рекомендаційного характеру.

 

РОЗДІЛ II. Основна мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування.

МЕТА:

 • демократизація учнівського життя, об'єднання зусиль педагогів і учнів у здійсненні навчально-виховного процесу;
 • колегіальне обговорення і вирішення всіх питань, шляхом включення учнів у процес управління;
 • розвиток ініціативи, самодіяльності учнів, уміння жити і діяти в умовах широкої гласності, відповідальності за доручену справу.

ЗАВДАННЯ:

2.1. Виховання майбутніх висококваліфікованих робітників, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, моральної, естетичної та фізичної культури.

2.2. Залучення кожного учня до активної життєвої позиції.

2.3. Забезпечення захисту прав та інтересів учнів.

2.4. Створення учнівських об'єднань, клубів за інтересами.

2.5. Сприяння працевлаштування учнів і випускників.

2.6. Організація співробітництва із учнями з інших ПТНЗ, вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

2.7. Безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики.

2.8. Спільно з педагогічними працівниками ліцею, залучати учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час.

2.9. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на її порушення.

2.10. Залучення учнів до участі в гуртках художньої самодіяльності, спортивно-масовій роботі, конкурсах професійної майстерності, КВК, тематичних заходах, тощо.

2.11. Пропаганда здорового способу життя, профілактика правопорушень та злочинності серед учнів ліцею.

2.12. Активна участь в організації ремонту навчальних кабінетів, майстерень, забезпечення зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна ліцею

2.13. Розробка положень і організація змагань за зразкові кімнати поверхи гуртожитку.

2.14. Участь в розподілі стипендіального фонду.

2.15. Спільно з відповідними службами, забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги учням.

2.16. Участь в поселенні учнів в гуртожиток та їх виселення.

2.17. Організація належного побуту та дозвілля учнів в гуртожитку.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Напрями діяльності учнівського самоврядування

3.1. Допомога керівництву ліцею в організації навчально-виховної роботи, створенні умов для залучення учнів до різноманітних видів творчої діяльності: культурно-просвітницької, спортивно-масової, суспільно-гуманістичної, правоохоронної тощо.

3.2.Сприяння пошуку та підтримці талановитих, обдарованих учнів, надання їм всебічної допомоги.

3.3.Посилення колективізму і товариської взаємодопомоги серед учнів для підвищення особистої відповідальності і зацікавленості в результатах навчання, виховання і розвитку творчого потенціалу.

3.4.Здійснення контролю за дотриманням учнями дисципліни та правил внутрішнього розпорядку ліцею, підвищення їх загального культурного рівня, забезпечення виконання Статуту Маріупольського професійного аграрного ліцею.

3.5.Допомога учням в організації самоврядування в навчальних групах, пропаганда його ідей та цінностей, узагальнення передового досвіду, навчання лідерів та активу.

3.6.Забезпечення захисту прав та інтересів учнів в органах державної влади та управління, сприяння задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, оздоровлення, відпочинку, працевлаштування.

3.7.Співробітництво з місцевими органами влади, участь у проведенні ними молодіжної політики.

3.8.Організація молодіжних акцій, конкурсів професійної майстерності, змагань, виставок та ін. 3.9.Організація дозвілля та відпочинку учнів, проведення тематичних свят, предметних тижнів, конкурсів, спортивних змагань.

3.10. Допомога керівництву ліцею в організації побуту учнів в гуртожитку і виконання заходів, спрямованих на його поліпшення.

 

РОЗДІЛ IV. Організаційна структура учнівського самоврядування

Основа організаційної структури учнівського самоврядування Маріупольського професійного аграрного ліцею - розвиток усіх сфер діяльності учнів на засадах демократії та саморегуляції, забезпечення реалізації індивідуальних інтересів та запитів учнів через удосконалення системи роботи комісій.

Відповідно потреб учнівського колективу виділяється два ступеня самоврядування: навчальна група і ліцей.

4.1. Навчальна група - головна структурна одиниця системи учнівського самоврядування.

4.2. Найвищим органам влади учнівського самоврядування є загальні збори учнів ліцею. У період між зборами управління справами виконує Рада, а у період між засіданнями Ради - Президент (голова).

4.3. Загальні збори проводяться не рідше одного разу протягом навчального року.

4.4. На загальних зборах учнівського колективу вирішуються такі питання:

 • схвалення програми і Статуту учнівського самоврядування;
 • визначення основних напрямків роботи;
 • вибори Ради учнівського самоврядування (далі Рада) терміном на 1 рік;
 • затвердження планів, заслуховування звітів про їх виконання.

4.5. Найвищим виконавчим органом учнівського самоврядування є Рада.

4.6. До Ради учнівського колективу обираються не менше як по одному представнику від кожної навчальної групи .

4.7. На першому організаційному засіданні Ради шляхом відкритого чи таємного голосування обираються Президент (голова) Ради, його заступник та секретар.

4.8. Рішення приймаються більшістю голосів. Хід зборів протоколюється. Загальні збори зобов'язані розглядати питання, внесені на їх обговорення Радою.

 

РОЗДІЛ V. Функції та повноваження Ради

5.1. Рада самоврядування координує діяльність між загальними зборами.

5.2. Рада - вищий орган, щодо всіх виборних органів.

5.3. Рада формує комісії, визначає їх функції структуру та повноваження.

5.4. До виняткових прав Ради належить:

 • обрання Президента (Голови) Ради;
 • розподіл функцій Ради між її членами;
 • заслуховування і затвердження звітів Президента (голови);
 • розгляд конфліктних ситуацій.

5.5. Засідання Ради відбуваються за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

5.6. Кількість членів Ради визначається загальними зборами. При цьому, до складу Ради мають увійти: заступник Президента, старости групи.

5.7. Рада обирається на 1 рік.

5.8. Рада має право власною ухвалою вводити до свого складу на вакантні місця нових членів. При усуненні Президента (голови), Рада має право обрати зі свого складу нового Президента (голову).

5.9. За порушення Положення Президент (голова) і члени Ради можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків ухвалою Ради, рішенням загальних зборів.

5.10. Засідання Ради протоколюються. Ухвали приймаються звичайною більшістю голосів присутніх на засіданні Ради відкритим голосуванням, якщо іншого порядку не передбачено і протягом 15 днів доводяться до відома членів.

5.11. Рада має право приймати ухвали без проведення засідань. 5.12. Рада правосильна для розгляду винесених на її засідання питань, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 її складу.

5.13. Рада звітує про свою діяльність загальним зборам.

5.14. Рада має право приймати ухвали з будь-яких питань діяльності

 

РОЗДІЛ VІ. Права та обов'язки Президента (голови) Ради

6.1. Президент (голова) обирається на 1 рік на черговому засіданні Ради.

6.2. Повноваження і обов'язки Президента (голови):

 • організовує роботу Ради;
 • представляє Раду без доручення в дирекції ліцею, організаціях і установах при здійсненні своїх повноважень;
 • підписує рішення, прийняті Радою, засвідчуючи цим відповідність їх змісту, дає доручення від свого імені;
 • головує на засіданнях Ради;
 • видає розпорядження, які після обговорень обов'язкові для виконання всіма членами Ради;
 • разом зі своїм заступником і керівниками структурних підрозділів здійснює керівництво поточною роботою Ради;
 • не рідше одного разу на рік звітує загальним зборам про свою діяльність, роботу Ради;
 • скликує і забезпечує проведення загальних зборів, засідань Ради.

6.3. Президент (голова) Ради може бути в будь-який час відкликаний загальними зборами на його прохання, а також у зв'язку з незадовільною роботою на цій посаді або через інші обставини.

6.4. Пропозиції про відкликання Президента (голови) Ради можуть вноситись:

 • Президентом (головою) Ради за його письмовою згодою не менш, як 50%+1 кількості дійсних членів Ради за їх підписами.

6.5. Питання про дострокове відкликання Президента (голови) Ради належить до компетенції позачергових загальних зборів.

 

РОЗДІЛ VII. Правління Ради

7.1. Голова Ради з головами комісій, заступником та секретарем становлять Правління.

7.2. Правлінням керує Голова учнівського самоврядування

7.3. Секретар від імені голови повідомляє про засідання Правління, розсилає інформацію, необхідну для роботи комісій, збирає необхідну для роботи комісій інформацію, матеріали і пропозиції, протоколює засідання

7.4. Засідання Правління Ради відбувається один раз на квартал.

 

РОЗДІЛ VIІI. Членство у Раді учнівського самоврядування

8.1. Членом Ради може стати учень 1-го, 2-го та 3-го курсу, який має хороші успіхи у навчанні, бере активну участь у громадському житті ліцею, користується авторитетом і повагою серед учнівської молоді, обраний навчальною групою і затверджений на загальних зборах і дотримується Статуту.

8.2. Члени Ради гуртуються за своїми інтересами у гуртки, комісії, секції.

8.3. Члени Ради мають право:

 • брати участь в управлінні діяльністю Ради, у визначенні основних напрямків діяльності органів Ради;
 • обговорювати всі планові і поточні питання та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи,
 • брати участь у виборах і бути обраними до Ради;
 • брати участь у всіх заходах Ради, виступати з доповідями, рефератами, повідомленнями,
 • вільно виходити з Ради.

8.4. Членство припиняється:

 • за власним бажанням члена Ради ,
 • за невиконання своїх обов'язків, доручень,
 • за недотримання умов Статуту учнівського самоврядування;
 • за систематичні пропуски зборів, засідань відповідних структурних підрозділів без поважних причин.

 

РОЗДІЛ ІХ. Опікун Самоврядування

9.1. Опікун – це радник Самоврядування. Він є союзником учнів у найскладніших ситуаціях

9.2. Опікун обирається учнівським Самоврядуванням з числа педагогів, які висловлюють на це згоду.

9.3. Опікун не є органом влади Самоврядування – він виконує функції посередника між Самоврядуванням і педколективом, батьками та місцевою громадою, допомагає зрозуміти правила, що діють в ліцеї

 

РОЗДІЛ Х. Прикінцеві положення

10.1. Зміни та доповнення до Статуту учнівського самоврядування вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження

10.2. Статут вступає в силу з моменту його затвердження


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора