A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Маріупольський професійний аграрний ліцей (МПАЛ)

Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2019  № 1551


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 193/34476

Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про освіту», пункту 1 плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 214 «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, що додається.

2. Директорату професійної освіти (Шумік І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коржевського П.

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю
України»

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
О. МірошніченкоР. Іллічов


Г. Осовий
В. Назаренко


Л. Левшун

     


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12 грудня 2019 року № 1551


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 193/34476

ПОЛОЖЕННЯ
про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає підстави, умови та порядок здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (далі - професійна освіта) за дуальною формою у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі - заклади освіти).

2. Дуальна форма здобуття професійної освіти (далі - дуальна форма здобуття освіти) - спосіб здобуття професійної освіти, що передбачає поєднання навчання осіб (далі - здобувачі освіти) у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (далі - суб’єкти господарювання) для набуття відповідної кваліфікації на основі договору про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

3. Завданням дуальної форми здобуття освіти є забезпечення відповідності якості професійної освіти вимогам ринку праці з урахуванням поточних і перспективних потреб суб’єктів господарювання усіх організаційно-правових форм і форм власності, а також розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.

4. У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

договір про здобуття професійної освіти за дуальною формою - тристороння угода, яка укладається у письмовій формі та регламентує відносини між здобувачем освіти, закладом освіти та суб’єктом господарювання з метою організації та провадження дуальної форми здобуття освіти;

координатор дуальної форми здобуття освіти (далі - координатор закладу освіти, координатор суб’єкта господарювання) - особа, на яку покладаються обов’язки з організаційного, методичного та документального супроводу дуальної форми здобуття освіти;

наставник - працівник суб’єкта господарювання, який передає набуті досвід та знання здобувачам освіти під час практичної підготовки та сприяє адаптації здобувачів освіти до робочого місця;

професійно-практична підготовка - частина освітньої програми, що виконується здобувачем освіти переважно на робочому місці у суб’єкта господарювання відповідно до укладеного договору про здобуття професійної освіти за дуальною формою та робочого навчального плану;

щоденник здобувача освіти - документ, що послідовно відображає процес здобуття кваліфікацій професійної освіти та результати навчання здобувача освіти за дуальною формою (далі - щоденник).

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини у сфері освіти і праці.

ІІ. Організація освітнього процесу за дуальною формою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Дуальна форма здобуття освіти у закладі освіти організовується відповідно до освітніх програм/стандартів професійної освіти з конкретних професій/кваліфікацій та робочих навчальних планів, які розробляються спільно із суб’єктом господарювання та затверджуються у встановленому законодавством порядку за погодженням із суб’єктом господарювання.

2. За умови здобуття професійної освіти за дуальною формою за рахунок коштів державного або місцевого бюджету групи з числа здобувачів освіти за дуальною формою у державних і комунальних закладах освіти створюються за наявності не менше ніж 15 та не більше ніж 30 осіб. Наповнюваність груп за умови здобуття професійної освіти за дуальною формою за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб регулюється рішенням керівника закладу освіти. У приватних закладах освіти мінімальна наповнюваність груп визначається засновником.

3. Надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження здобувачами освіти професійно-практичної підготовки здійснюється суб’єктом господарювання з урахуванням вимог законодавства у сфері праці та професійної освіти і відповідно до укладених із закладом освіти договорів.

4. Керівник суб’єкта господарювання або заступник керівника суб’єкта господарювання призначає координатора/координаторів суб’єкта господарювання (за потреби), наставників для здобувачів освіти.

5. Керівник закладу освіти своїм наказом покладає обов’язки координатора закладу освіти на педагогічного працівника закладу освіти.

6. Професійно-теоретична підготовка за дуальною формою здобуття освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року за № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, та цього Положення. Професійно-практична підготовка здійснюється відповідно до освітньої програми та цього Положення.

7. Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти за дуальною формою здобуття освіти здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

8. Заклад освіти і суб’єкт господарювання укладають договори щодо провадження професійної освіти за дуальною формою.

9. Заклад освіти на підставі укладених із суб’єктами господарювання договорів щодо провадження професійної освіти за дуальною формою формує перелік суб’єктів господарювання, що надають здобувачам освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження професійно-практичної підготовки. У переліку зазначаються найменування суб’єктів господарювання, кількість робочих місць та/або навчально-виробничих ділянок, що надаються кожним суб’єктом господарювання для професійно-практичної підготовки.

10. Дуальна форма здобуття освіти у закладі освіти запроваджується відповідно до наказу керівника закладу освіти.

11. Здобувач освіти може обирати місце для проходження професійно-практичної підготовки відповідно до переліку суб’єктів господарювання, які уклали договори щодо провадження професійної освіти за дуальною формою із закладом освіти.

12. Договір про здобуття професійної освіти за дуальною формою укладають здобувач освіти (у разі досягнення ним повноліття) або його батьки, інші законні представники, заклад освіти і суб’єкт господарювання.

13. Суб’єкт господарювання розподіляє здобувачів освіти на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів відповідно до укладених договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою, та вимог і потреб освітньої програми/стандарту професійної освіти.

14. Заклад освіти видає накази про направлення здобувачів освіти на професійно-практичну підготовку до суб’єкта господарювання, закріплює за здобувачами освіти майстрів виробничого навчання (асистентів майстрів виробничого навчання).

15. Здобувачі освіти можуть включатися до штатного розпису працівників суб’єктів господарювання під час здобуття професійної освіти за дуальною формою у разі укладання трудових договорів.

16. Суб’єкт господарювання забезпечує облік виконаних здобувачем освіти робіт та оплату праці за фактично виконаний обсяг робіт згідно з установленими системами оплати праці та укладеними договорами про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

17. Здобувачі освіти отримують заробітну плату або іншу грошову винагороду, інші види матеріального заохочення під час професійно-практичної підготовки на робочому місці суб’єкта господарювання відповідно до договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

18. Заклад освіти спільно із суб’єктом господарювання оцінює результати навчання здобувача освіти.

19. Здобувач освіти веде щоденник, до якого вносяться поточні записи здобувача освіти, майстра виробничого навчання, наставника, координаторів дуальної форми здобуття освіти (за потреби) щодо виконання графіка освітнього процесу, набуття здобувачем освіти професійних і ключових компетентностей, визначених освітньою програмою/стандартом професійної освіти, результати поточного оцінювання результатів навчання. Форма щоденника затверджується керівником закладу освіти за погодженням із суб’єктом господарювання.

20. Заклад освіти видає здобувачу освіти документ про здобуті освітню та/або професійну кваліфікацію за результатами державної кваліфікаційної атестації.

21. Заклад освіти та суб’єкт господарювання беруть участь у моніторингу результатів здобуття професійної освіти здобувачами освіти за дуальною формою.

22. Заклад освіти надає (за потреби) наставникам, координаторам дуальної форми здобуття освіти та іншим працівникам суб’єкта господарювання психолого-педагогічну, методичну допомогу.

23. Засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити здобувачу освіти можливість продовжити здобуття професійної освіти за дуальною формою у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти.

24. Питання щодо умов праці, запровадження і визначення розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших видів матеріального і морального заохочення для наставників, створення умов для підвищення їхнього професійного рівня може передбачати своїм рішенням суб’єкт господарювання.

25. Дуальна форма здобуття професійної освіти базується на денній формі здобуття професійної освіти та може поєднуватися з іншими видами інституційної форми здобуття професійної освіти.

26. Фінансування здобуття професійної освіти за дуальною формою може забезпечуватися за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фізичних, юридичних осіб, інших додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Генеральний директор
директорату професійної освіти

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора